اخبار منتخب

سوالات متداول

آزادگان وجانبازان ۲۵ درصد وبالاتر؛ همسر و فرزندان شهید ای گرانقدر وفرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر فاقد مسکن درصورتی که قبلا” از زمین و مسکن دولتی استفاده نکرده باشند و این امر مورد تائید بنیاد و مراجع ذیصلاح واقع گردد، از واجدین شرایط می باشند.

 

براساس دستورالعمل شماره ۴۰۰۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱ سقف تسهیلات قرض الحسنه پرداختی به گروه ایثارگری به شرح ذیل می باشد. ۱- درصورت وجود اعضاء تحت پوشش صندوق وحقوق بگیر از بنیاد که دارای مازادپس انداز ویا تعداد پرونده می باشد حداکثروام پرداختی متناسب با گروه ایثارگری وتاسقف مبلغ ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (یکصد وهفتاد میلیون ریال) خواهدبود. ۲- باعنایت به افزایش سقف وام کلیه گروه ایثارگری، تسویه حساب زود هنگام تاسقف ۱/۳ (یک سوم) تسهیلات پرداختی حسب جدول جدید قابل اعمال می باشد. لذا ازدرخواستهای مغایربادستورالعمل فوق جدا خوداری نمایند. ۳- باتوجه به افزایش مراجعه حضوری وتماسهای تلفنی اعضاء به مرکزحتی المقدور از ارجاع وهدایت اعضاء به مرکزجلوگیری به عمل آید این امرباعث اختلال درانجام امور جاری وتاخیردرچرداختها خواهد شد. لذامجددا تاکیدمی گردد مسئولیت هرگونه این امرباعث اختلال درانجام امور جاری وتاخیردرپرداختها خواهد شد. ۴- براساس مجموعه مقررات اجرایی صندوق ، جهت ثبت تقاضای وام رعایت کسرسرانه حداقل برای دوماه آخر بایستی مدنظر قرارگیرد ضمنا برای آن دسته ازاعضائی که قبلا کسورات پس انداز داشته ولی در ماه های اخیر کسورات آن ها به دلایلی کسر نشده ، لازم است پس ازپیگیری وبروزرسانی کسرسرانه پس انداز ونیزکثراقساط وام قبلی درصورت وجود نسبت به ایجاد وثبت وام جدیداعضاءاقدام نمایند. ۵- هرگونه واریزنقدی توسط اعضاء بهحسابهای این صندوق نزدبانک عامل تحت هیچ شرایطی مجاز نمی باشد.لذا کسورات مربوط به به وام وپس انداز اعضاء حقوق بگیر توسط بنیاد ازحقوقشان کسروغیرحقوق بگیران ازحقوق ضامنین آنهاتوسط بنیاد کسر می گردد. تبصره: درخصوص یک نفرضامن برای اعضاء غیرحقوق بگیرتنها افرادی که بواسطه ایثارگری شان ازبنیاد شهید وامور ایثارگران حقوق مستمری دائم دریافت می نمایند بعنوان ضامن مورقبول می باشد. گروه ایثارگری مشمول دریافت وام ازصندوق قرض الحسنه شاهد ۱- همسران شهدا ۲- جانبازان ۷۰ درصد به بالا ۳- جانبازان ۵۰ تا ۶۹درصد ۴- والدین شهدا ۵- جانبازان ۲۵تا ۴۹درصد ۶- همسران جانبازان وآزادگان متوفی ۷- حاضنین فرزندان جانبازان یاآزادگان متوفی(معلول، محجور، صغرسن وبیمارصعب العلاج) ۸- حاضنین فرزندان شهدا (معلول، محجور، صغرسن وبیمارصعب العلاج) ۹- نامادری شهدا ۱۰- همسران شهید مزدوج فاقد فرزند ۱۱- فرزندان شهدا (اناث مجرد یامطلقه) ۱۲- والدین متارکه ای (تقسیم حقوق) ۱۳- جانبازان زیر۲۵درصد (مستمری بگیر) ۱۴- فرزندان جانبازمتوفی (اناث مجرد یامطلقه) ۱۵- همسران شهدا(دویاچندپرونده ایثارگری) ۱۶- جانبازان۷۰درصدبه بالا (دویاچندپرونده ایثارگری) ۱۷- جانبازان ۵۰ تا۶۹ درصد (دویاچندپرونده ایثارگری) ۱۸- والدین شهدا (دویاچندپرونده ایثارگری) ۱۹- جانبازان ۲۵ تا ۴۹ درصد (دویاچندپرونده ایثارگری) ۲۰- همسران جانبازان وآزادگان متوفی (دویاچندپرونده ایثارگری) ۲۱- همسران شهید مزدوج فاقدفرزند (دویاچندپرونده ایثارگری) ۲۲- والدین متارکه ای تقسیم حقوق (دویاچندپرونده ایثارگری) ۲۳- سایرفرزندان شهید (( برگرفته از دستورالعمل درج شده درسایت ایثاربخش” صندوق قرض الحسنه شاهد”))

۱- تکمیل فرم مربوط به نگهداری فرزند و همسر صعب العلاج ایثارگران ۲- نظریه پزشک معالج ۳- تائید پزشک معتمد بنیاد ۴- مدارک درمانی یا بیمارستانی مربوطه پیوست گردد ۵- کلیه مدارک به اداره کل درمان ارسال گردد.

فارغ التحصیلان جامعه هدف رشته های پزشکی و پیراپزشکی به استناد ماده دوم قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که مقرر نموده اند همسر و فرزندان شهدا، آزادگان، جانبازان و مفقودین جنگ تحمیلی، یک نفر برادر یا خواهر یا مفقود الاثر، برادران و خواهران دو شهید یا بالاتر، آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی بالای ۲۵% مادرانی که حضانت فرزندا خود را به عهده دارند و نیز تک فرزند خانواده از انجام خدمات این قانون معاف هستند و در صورت تمایل می توانند از مزایای این قانون ( گذراندن طرح در محل مورد تقاضا ) بهره مند شوند. شایان ذکر است طی تعامل به عمل آمده با وزارت بهداشت فرزندان محترم جانبازان ۵۰% به بالاتر نیز مشمول قانون فوق خواهند گردید.

کمک هزینه ایثارگران متوفی به استناد ماده۴۸( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ) و با توجه به تعریف ایثارگر (شهید ،مفقود ،جانباز و آزاده ) مشمولین دریافت این کمک هزینه بشرح ذیل اعلام می گردد:خانواده جانبازان و آزادگان غیر مستخدم دولت( غیر مستخدم دستگاههای اجرایی کشوری و لشگری ) متوفی مشروط به عدم دریافت این کمک هزینه به موجب قوانین و مقررات دیگر . با توجه به مفاد ماده ۴۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران صرفا خانواده گروه های مذکور مشمول بهره مندی از کمک هزینه فوت بوده ودرصورت فوت سایر گروهها نظیر والدین شهدا ، همسران شهدا ، همسران جانبازان ، همسران آزادگان ، فرزندان شهدا و … پرداخت کمک هزینه فوت به خانواده آنان امکان پذیر نمی باشد و پرداخت کمک هزینه فوت به خانواده این افراد منوط به اصلاح قانون است . کمک هزینه فوت پس از فوت هر یک از ایثارگران مشمول ، طبق شرایط تعیین شده و باارائه مدارک ذیل به خانواده آنان قابل پرداخت خواهد بود.۱-گواهی انحصار وراثت ۲-شماره شبای حساب بانکی همسر ،فرزندان و والدین متوفی۳-تصویر شناسنامه و کارت ملی همسر( تمام صفحات) ،فرزندان و والدین متوفی۴-تصویر شناسنامه باطل شده وتصویر کارت ملی متوفی ۵- گواهی فوت ازسوی مراجع ذی صلاح تذکر: سهم هریک از اعضای خانواده از کمک هزینه فوت می بایست بر اساس گواهی انحصار وراثت به خود فرد ذینفع پرداخت شود ، لیکن در صورتیکه فردی از اعضاء خانواده برای دریافت کمک هزینه فوت دارای وکالتنامه تنظیمی توسط دفاتر ثبت اسناد رسمی و دارای اعتبار از سایر افراد خانواده باشد ،پرداخت سهم موکلین از کمک هزینه فوت به وکیل بلامانع است . نحوه محاسبه میزان کمک هزینه فوت عبارت است از: حاصل ضرب امتیاز کمک هزینه فوت مندرج در قانون بودجه سالیانه در ضریب حقوق شاغلین قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ .

س: بیمه عمر وحوادث چگونه تعیین وپرداخت میگردد؟

بخش اول سوال مبنی بر نحوه ی تعیین وبر قراری بیمه عمر برای مشمولین این فعالیت به آگاهی میرساند : ایجاد پوشش بیمه ای برای جامعه هدف حسب مصوبات هیئت محترم وزیران درسال برای بنیاد شهید وامورایثارگران تکلیف گردید . درپاسخ به بخش دوم ازسوال شیوه پرداخت اعلام می دارد ؛ مبلغ ومیزان تعیین غرامت وخسارت برای گروه های ۹ گانه تحت پوشش بیمه های اجتماعی (که عبارتند از : ۱- والدین شهدا ۲- همسران شهدا ۳- فرزندان شهدا ۴- جانبازان ۲۵درصد وبالاتر ۵- جانباران زیر ۲۵ درصد ۶- آزادگان فاقد درصد جانبازی ۷- همسران جانبازان متوفی ۲۵درصد وبالاتر ۸- همسران جانبازان متوفی زیر ۲۵ درصد ۹- همسر آزاده متوفی فاقد د رصد جانبازی) که درحال حاضر ودربخش بیمه های عمروحادثه مبلغ ۱۰ /ده میلیون تومان غرامت برای جانباران ۲۵ درصد وبالاتر و فرزندان شهدا ، ۷ / هفت میلیون تومان غرامت فوت همسران شهدا و ۵ / پنج میلیون تومان برای سایرگروه فوق الذکر می با شد. مضافا دربخش حوادث منجر به نقص عضو کلی وجزیی نیز حداکثر خسارت قابل پرداخت معادل سقف تعیین شده درموضوع بیمه عمر با توجه به گروه ایثارگری بیمه شده می باشد. دربخش بیمه حوادث غیرمترقبه که محل سکونت بیمه شده و اسباب واثاثیه بیمه شده را درقبال خطراتی ازجمله : آتش سوزی ، سیل ، زلزله ، صاعقه ، رانش زمین ، ترکیدگی لوله آب ، طوفان ، بارش سنگین برف و… بیمه مینماید، حداکثر تا سقف ۳۵/ سی وپنج میلیون تومان ( براساس برآورد خسارت اعلام شده ازسوی ارزیابی کارشناسان محترم دادگستری انجام می پذیرد .

۱- سفرهای زیارتی سیاحتی هر ساله بر مبنای اختصاص بودجه و ایجاد امکانات برنامه ریزی می گردد. ۲- کلیه اعزامها ازبنیاد محل پرونده ایثارگران انجام می شود. ۳- اولویت اعزام به سفر ، با والدین شاهدی است که حداقل از چهارسال به سفرهای سیاحتی وزیارتی اعزام نشده باشند. ۴- جانبازان ۷۰% که از پنج سال قبل به سفرهای سیاحتی وزیارتی اعزام نشده باشند ، در صورت وجود امکانات ، از دفتر محل پرونده می توانند اعزام شوند. ۵- جانبازان ۵۰% تا ۶۹% در صورتی که از شش سال قبل به سفرهای سیاحتی وزیارتی اعزام نشده باشند ، درصورت وجود امکانات ، ازطریق بنیاد محل پرونده شان می توانند اعزام شوند. ۶- جانبازان ۲۵% به بالا در صورتی که از هفت سال قبل به سفرهای سیاحتی وزیارتی اعزام نشده باشند ، در صورت وجود امکانات ، از بنیاد محل پرونده می توانند اعزام شوند. ۷- همسر وفرزندان شاهد از افراد تحت پوشش هستند و درصورتی که حد اقل از پنج سال قبل به سفرهای سیاحتی وزیارتی از طرف بنیاد نرفته باشند ، در صورت وجود امکانات از بنیاد محل پرونده ، می توانند اعزام شوند. ۸- جانبازان ۲۵ درصد به بالا به اتفاق همسر و فرزندان تحت پوشش حد اکثر تا چهار نفر، با شرایط فوق اعزام می شوند. ۹- اولویت برنامه های زیارتی و سیاحتی در درون کشور اول زیارت مشهد مقدس و درجات بعد به ترتیب قم، شیراز، استان های شمال کشور و سایر نقاط دارای جاذبه های گردشگری است.

بر اساس ضوابط و مقررات مندرج در آیین نامه ویژه انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر (به شماره ۷۸۸/۲/۴۶ مورخ۱۰/۳/۸۸) تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۵ درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در هر یک از کد رشته محل های دانشگاهها به عنوان ظرفیت انتقال برای دانشجویان واجد شرایط شاهد و ایثارگر (همسر و فرزندان شهید؛ جانباز ۲۵ درصد و بالاتر، همسر و فرزندان؛ آزاده، همسر و فرزندان) اختصاص می یابد. آیین نامه مذکور آیین نامه بومی سازی است و دانشجوی متقاضی انتقال از طریق آن به استان محل سکونت خانواده منتقل می شود و چنانچه رشته تحصیلی در استان محل سکونت ارائه نگردد، بر اساس درخواست دانشجو انتقال به نزدیکترین دانشگاه محل سکونت خانواده انجام می شود. در بررسی درخواست متقاضیان انتقال، وضعیت علمی دانشجو به عنوان یکی از شاخص های مورد نیاز برای انجام انتقال در نظر گرفته شده و در صورت احراز شرایط علمی متناسب با دانشگاه مورد نظر (در دستورالعمل اجرایی مشخص می گردد)، انتقال دانشجو در قالب تعداد ظرفیت انتقال تعیین شده با هماهنگی بنیاد و مسئولین ذی ربط وزارتخانه های علوم و بهداشت در کمیسیون نقل و انتقال رسیدگی و برای واجدین شرایط نهایی می گردد. در حال حاضر ارائه درخواست انتقال برای دانشجویان رشته های تحصیلی تحت پوشش وزارت علوم از طریق مراجعه به وب سایت انتقال وزارت مذکور، و برای انتقال در رشته های تحصیلی تحت پوشش وزارت بهداشت از طریق مراجعه به بنیاد استانها و شهرستانهای تابعه و دفاتر ذی ربط، بر اساس دستورالعملی که به ادارات کل بنیاد استانها ابلاغ می گردد، به مرحله اجرا در می آید. در دانشگاه آزاد اسلامی نیز انتقال از طریق سامانه انجام می شود و اطلاع رسانی مربوط به زمانبندی، شرایط و ضوابط از طریق دستورالعمل به بنیاد استانها ابلاغ می گردد. در دوره اخیر دانشگاه مذکور نسبت به انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر واجد شرایط در تمامی مقاطع تحصیلی و با هدف بومی سازی نسبت به انتقال دانشجو اقدام نموده است.

س: سهمیه کنکوردانشگاهها به چه گروهی از ایثارگران و به کدامیک از منسوبین ایشان تعلق می گیرد ونحوه استفاده ازآن چگونه است؟

طبق ماده ۴۷ الحاقی به ماده ۷۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره آن سهمیه‌های ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی ، از ۲۰درصد به ۲۵درصد افزایش یافت و کسب حدنصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته‌شدگان برای رشته‌ها و مقاطع تحصیلی پزشکی و غیرپزشکی حداقل ۷۰ درصد تعیین شد. با این اصلاحیه حدنصاب رشته‌های پزشکی که قبلاً ۸۰ درصد تعیین شده بود، اصلاح شد. • این سهمیه به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای بیست و پنج درصد(۲۵%) اختصاص دارد. • نحوه استفاده از سهمیه صرفاً علامت گذاری در صفحه ثبت نام مرکز آزمون با اطلاعات شناسنامه ای بویژه شماره ملی می باشد.

الف – بر اساس ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و آیین نامه اجرایی آن که مصوب هیات محترم وزیران است، شهریه تحصیلی در تمام مقاطع تحصیلی به دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های شهریه پرداز بصورت ۱۰۰% پرداخت می شود. لذا برابر ماده ۵ از آئین نامه دولت شهریه پرداختی به ایثارگران شاغل به تحصیل در واحد های پردیس خودگردان و بین الملل دانشگاه های داخل کشور معادل شهریه همان رشته در دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور محاسبه و پرداخت می گردد. براساس ماده ۶۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و آیین نامه اجرایی آن به دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های روزانه دولتی کمک هزینه تحصیلی تشویق دانشجوئی (برابر شرایط و ضوابط مندرج در دستورالعمل جاری این اداره کل) پرداخت می گردد. افراد واجد شرایط قوانین فوق شامل ۱- همسر و فرزندان شهدا ۲- جانبازان ۲۵% و بالاتر و فرزندان و همسران آنان ۳- آزادگان و همسران و فرزندان آنان می باشند. ب- پرداخت کمک سرانه و کمک شهریه تحصیلی در مقاطع مختلف (ابتدایی و متوسطه ۱و۲) و درمدارس شاهد و طرح پراکنده متفاوت بوده و همه ساله بر مبنای بودجه تخصیصی در شیوه نامه مصوب، انجام می شود.

چنانچه دستگاه های احصاء شده در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نسبت به اجرای مفاد قانون تمکین ننمایند شخص ایثارگر می تواند از طریق نماینده کمیسیون ماده ۱۶ دراستان مربوطه به منظور پیگیری وتشکیل پرونده اقدام نماید.

اعاده به کار ایثارگران به استناد ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان وماده ۶۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قابل رسیدکی در کمیسیون ماده ۱۶می باشد، درصورتی که موارد اولیه تشکیل پرونده توسط نماینده های استان انجام شود.

وظایف کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به تقاضای جامعه هدف (جانباز، آزاده، خانواده شهدا) ازعدم اجرای قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان مصوبه ۷۴/۳/۳۱ وقانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران دردستگاههای احصاء شده درقوانین مذبورمیباشد لذانحوه تشکیل پرونده ورسیدگی به خواسته ها مستلزم طی نمودن فرایند تشکیل پرونده برابرضوابط ودستورالعمل،که توسط نمایندگاهای کمیسیون ماده ۱۶ مستقر درادارات کل بنیاد شهیدوامور ایثارگران استانها انجام ونهایتاً به دبیرخانه مرکزی این کمیسیون جهت تصمیم نهایی وصدور رای ارسال می گردد بنابراین برای رسیدگی به خواسته عزیزان بدواً موضوع ازطریق نماینده های استانی انجام می پذیرد.

مطابق بند ۶ قسمت د تبصره ۱۵ قانون بودجه سالجاری بانکهای عامل معمولاً برای آن دسته از ایثارگرانی که در سنوات گذشته وام ساخت دریافت کرده و مراحل ساخت به پایان نرسیده باشد ( مانند پروژههای در حال ساخت ) مابه التفاوت وام قبلی با سقف وام در حال حاضر را پرداخت می نمایند . در غیر اینصورت با تسویه وام قبلی یک فقره وام در قالب ساخت پرداخت می شود .

به استناد ماده ۴۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران حقوق بازنشستگی شهداء و جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال ، معادل آخرین حقوق و مزایای دریافتی تعیین و پرداخت می گردد. پاداش پایان خدمت مشمولان قانون حالت اشتغال به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه پاداش جمعا ۳۰ ماه پاداش پایان خدمت بر اساس اولین حقوق حکم بازنشستگی به عائله تحت تکفل شهدا که در زمان شهادت شهید تحت تکفل قانونی بوده و در زمان بازنشستگی نیز که درقید حیات می باشند به نسبت مساوی پرداخت می گردد. و به استناد ماده ۵۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مرخصی استحقاقی و عملیاتی استفاده نشده شهداء به ازای هر ماه طلب مرخصی آنان معادل یک ماه آخرین حقوق دریافتی محاسبه و توسط دستگاه یا یگان مربوطه پرداخت خواهد شد.

به استناد ماده ۷ قانون برقراری حقوق و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهداء مصوب ۲۵/۱۱/۶۱ و تبصره ۲ قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰/۶/۷۲ و همچنین ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال، حقوق وظیفه به افراد تحت تکفل به نسبت مساوی بین وراث قانونی مستخدم تقسیم و سهم هریک از وراث قانونی که قطع می شود به تساوی به سهام بقیه وراث افزوده می شود .

هریک از ایثارگران تحت پوشش بنیاد شهید و امورایثارگران ؛ شامل : همسران ، فرزندان و والدین شهید ، جانبازان ، همسران و فرزندان آنان و آزادگان ، همسران و فرزندان آنان می توانند با تماس تلفنی وگرفتن وقت قبلی از مرکز مشاوره شاهد و ایثارگر شهرستانی که پرونده شان تحت پوشش آنجاست بصورت حضوری یا تلفنی از انواع خدمات مشاوره (خانواده ، تحصیلی ، ازدواج ، شغلی ، روان درمانی و روانپزشکی ) بصورت رایگان بهرمند شوند. افرادی که به هر دلیلی در شهرستان یا استانی خارج از شهرستانی که پرونده شان در آنجاست سکونت دارند می تواند به مرکز مشاوره شاهد ایثارگر محل سکونت فعلی خود مراجعه نموده و خدمات لازم را دریافت دارند. لازم به ذکر است در حال حاضر بنیاد شهید و امورایثارگران دارای ۹۰ مرکز مشاوره می باشد که افراد در هر شهریا منطقه می تواند با تماس با اداره مددکاری و مشاوره بنیاد شهید و امورایثارگران همان شهر یا منطقه از نشانی و شماره تماس مرکز مشاوره شاهد و ایثارگران آن شهر یا منطقه مطلع شوند . همچنین تمامی افراد فوق الذکر با مراجعه به اداره مددکاری مستقر در بنیاد شهید و امور ایثارگران هر شهرستان یا منطقه می توانند از خدمات مددکاری نیز بهره مند شوند .

عزیزان جانباز به استناد ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان فقط برای یکبار می توانند اعاده بکار شوند و آزادگان عزیز به استناد ماده ۶۰ قانو ن جامع خدمات رسانی به ایثارگران صرفا برای یکبار می توانند اعاده بکار گردند به شرط آنکه به موجب رأی صادره از مراجع قضائی یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانونی مربوط به دلیل محکومیت از کار بر کنار نشده اند باشند. فرزندان معزز شهید به استناد بند “الف” ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه که از امتیازات مقرر برای جانباز ۵۰% و بالاتر برخوردارند ، می توانند اعاده بکار شوند. این عزیزان با مراجعه به بنیاد استان و مکاتبه با دستگاه مر بوطه تقاضای خود را پیگیری می نمایند.

بازگشت به کار مجدد برای جانبازان و آزادگان و فرزندان شهدا طبق ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی قابل اقدام و پیگیری می باشد و در صورت عدم موافقت دستگاه با اعاده به خدمت ایثارگران مذکور موضوع از طریق کمیسیون ماده ۱۶ قابل پیگیری خواهد بود.

دستگاه ها پس از اخذ مجوز استخدام موظفند ۲۵%نیاز های استخدامی خود را ازبین ایثارگران جذب نمایند . این سهمیه یا از طریق اداره کل اشتغال وکارآفرینی برای هر استان مشخص و به استان مربوطه ارسال می گردد و استان پس از بررسی شرایط متقاضیان نسبت به اولویت بندی طبق ماده “۲۱″ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره ذیل بند و ماده “۴۴″ قانون پنجم برای معرفی اقدام می نماید.یا دستگاه استانی از طریق هماهنگی وتعامل با بنیاد استان سهمیه مزبور را اختصاص میدهد.

ایثارگران جویای کار متقاضی شرکت در دروره های آموزشی در صورت واجد شرایط بودن می توانند با هماهنگی بنیاد محل پرونده جهت دورهای آموزشی که منجر به اشتغال دائم ایشان گردد از سرانه های آموزش فنی مهارتی استفاده نمایند.

در بخش مشاغل خانگی نیز تسهیلات با سقف ۵۰میلیون ریال و نرخ سود و کار مزد مصوب شورای پول و اعتبار به افرادی که متقاضی استفاده از این تسهیلات جهت اجرای شغل در منزل مسکونی باشند قابل پرداخت خواهد بود.در این خصوص در خواست و مدارک شناسایی باید تحویل شهرستان محل پرونده گردد.

در مورد طرح های مورد نظر تسهیلات صندوق توسعه ملی در سه بخش صنعت،کشاورزی و گردشگری درصورت داشتن مجوز فعالیت، تاٌمین سهم آورده (حداقل ۳۰%) وتاٌمین وثیقه پرداخت می شود ، که در خواست مربوطه باید به بنیاد استان محل اجرای طرح ارائه گردد (با هماهنگی انجام شده از طرف شهرستان محل پرونده ایثارگر) . پس از طی مراحل ستادی در زمینه تخصیص و تأمین اعتبار وتعیین بانک عامل طی فر ایند صندوق اشتغال معرفی خواهد شد.

در صورت واجد شرایط بودن (احراز شرایط بیکاری) و داشتن مجوز فعالیت (پروانه کسب،موافقت اصولی،جواز تاٌسیس و . . .)متقاضی می توان درخواست اخذ وام را به انضمام سوابق در خواستی به کارشناس اشتغال بنیاد شهرستان ارائه داده و در نوبت معرفی به بانک عامل قرار گیرد. تسهیلات با نرخ سود وکار مزد مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت میگردد و با توجه به نوع ایثارگری و نوع شغل (ایجادی) بخشی از سود بعنوان یارانه سود وکار مزد توسط بنیاد به سیستم بانکی پرداخت می گردد.

 

پرداخت هزینه داروئی بر اساس لیست رسمی داروئی کشور که توسط وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی تنظیم وتایید شده صورت می پذیرد .ولیکن در صورتیکه داروئی در تعهد سازمانهای بیمه گر پایه باشد از خدمات سازمان بیمه گر پایه بایستی استفاده و فرانشیز هزینه قابل پرداخت خواهد بود.در صورتیکه دارو در لیست رسمی داروئی کشور بوده و در تعهد سازمانهای بیمه گر نباشد هزینه توسط بیمه تکمیلی قابل پرداخت می باشد .

تخصیص تجهیزات پزشکی بر اساس آیین نامه های مربوطه بوده و گروه هدف در هر آیین نامه مشخص می باشد .

جانبازان ۷۰% وهمسرانشان والدین وهمسران شهدا و سایرجانبازان با تائیدیه معاونت بهداشت ودرمان دفتر منطقه مربوطه می توانند از خدمات امداد آمبولانس استفاده نمایند.

۱- کلیه فرزندان ذکور شهدا و جاویدالاثرها از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند. ۲- به ازای هر شهید یا آزاده با حداقل ۲۴ ماه سابقه اسارت یا جانباز با حداقل ۲۵% جانبازی فاقد فرزند ذکور یک نفر از برادران آنها از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می شوند. ۳- به ازای هر۲۴ماه آزادگی ، ۲۵%جانبازی یک نفراز فرزندان آزادگان وجانبازان معاف می گردند. در مورد معافیت کسانی که مدت جانبازی یا حضور در جبهه یا مدت آزادگی و اسارت آنها در حد معافیت یک فرزند آنان نیست با درصد جانبازی و مدت حضور در جبهه و مدت دوران اسارت محاسبه می شود. توجه: به موجب ابلاغیه شماره ۸/۵/۲۱۰/م/۴/ن مورخ ۱۶/۲/۹۲ ستاد کل نیرهای مسلح تلفیق باقیمانده سوابق جبهه ، جانبازی و آزادگی ایثارگران به منظور بهره مندی فرزند دیگر آنان از معافیت بلامانع اعلام شده است. ۴- کلیه مشمولین جانباز دارای حداقل ۱۰% جانبازی از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند. ۵- یک فرزندخوانده قانونی ذکور جانبازی که برابر گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران صاحب فرزند نمی شود از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می شود. ۶- مشمولانی که با جانبازان اناث دارای ۲۵% جانبازی و بالاتر ازدواج کنند بصورت موقت از خدمت معاف وی شوند و پس ازگذشت ۵ سال معافیت موقت آنان در صورت استمرار ازدواج معافیت موقت به معافیت دائم تبدیل می گردد استنادات : قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی ( ماده ۴۵ ) – نحوه رسیدگی به معافیتهای مندرج در ماده ۴۵ قانون صادره از سوی سازمان وظیفه عمومی به شماره ۵۳۸/۱/۲-۲۳ مورخ۳۰/۲/۱۳۹۱ – معافیت داماد ( همسر فرزند) یا یکی از اقوام درجه یک جانباز و همسر جانباز قطع نخاعی استنادات : مقررات اعطای امیتازات ویژه به ایثارگران (جانبازان قطع نخاعی) صادره از ستاد کل نیروهای مسلح به شماره ۷۳/۱۴/۲۰۱/م/۴/ن مورخ۱۹/۸/۱۳۹۰ – کلیه مشمولین سال ۹۰ ( متولدین ۷۲ و قبل ) که به سن مشمولیت رسیده و در سال ۹۰ غایب نبوده و بر اساس قانون خدمت وظیفه به خدمت اعزام نشده اند مانند ادامه تحصیل و یا درحال خدمت می باشند در شمول مقررات کسر خدمت ابلاغی سال ۹۰ می باشند. استنادات : ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح به شماره ۱۸/۱۴/۲۰۱/م/۴/ن موره۱۳/۳/۹۲

بندالف : برابر آخرین اصلاحیه قانون تحویل خودرو ، به جانبازان۵۰% و بالاتر خودرو واگذار می گردد که ۵۰% بهای خودرو توسط دولت و شصت درصد بهای آن به صورت تسهیلات بانکی ( وام ) توسط نظام بانکی پرداخت می شود .پرداخت سود تسهیلات نیز بعهده دولت می باشد. قابل ذکر است هر یک از جانبازان ۵۰% و بالاتر فقط برای یک بار مشمول استفاده از قانون مذکور می باشند و واگذاری آن منوط به تامین اعتبار لازم و حدود اعتبارات وصولی می باشد و در حال حاضر تعدادی از مشمولین به دلیل عدم تامین اعتبار در انتظار و نوبت دریافت خودرو از محل قانون مذکور می باشند که در صورت تامین اعتبار ، خودرو آنان واگذار خواهد شد. برابر مفاد آئین نامه اجرایی آخرین اصلاحیه، نوع خودرو قابل واگذاری ، خودرو جایگزین پیکان می باشد که هر ساله از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت نوع خودرو جایگزین آن مشخص می شود. همچنین لازم به یادآوری است چنانچه جانباز در قید حیات دارای ۵۰% جانبازی و بیشتر در نوبت دریافت خودرو باشد و به دلایلی نظیر عدم تامین اعتبار و … موفق به دریافت خودرو نشده باشد لیکن فوت نماید یا به درجه رفیع شهادت نائل شود و تاریخ فوت بعد ازتاریخ ۱۹/۷/۱۳۷۶ به بعد باشد همسر و فرزندان وی مطابق دستورالعمل مربوطه مجموعاً مشمول دریافت یک دستگاه خودرو خواهند شد ولی اولویت ایشان بعد از جانبازان در قید حیات می باشد که تاکنون از قانون بهره مند نشده اند. لازم به ذکر است واگذاری خودرو برابر قانون یاد شده منوط به تامین اعتبار می باشد. بند ب : برابر مصوبه ۲۰۴۴۰۸/ت و ۴۱۷۱۷ هـ مورخ ۷/۱۱/۸۷ هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن ، ورود خودرو ویژه جانبازان ۷۰% با بهره مندی از معافیت سود بازرگانی تا سقف تعین شده در مصوبات یاد شده مجاز می باشد . لازم به ذکر است مشمولین این مصوبه صرفاً جانبازان ۷۰% می باشند، ایشان فقط برای یک بار مشمول استفاده از مصوبه یاد شده می باشند و جانبازان ۷۰% که با استفاده از مصوبه مذکور خودرو وارد نموده و یا حقوق ناشی از مصوبه را ( معافیت سود بازرگانی ) به شرکت های خودرو سازی داخلی واگذار و در ازای آن خودرو داخلی دریافت نموده اند مشمول استفاده مجدد از مصوبه فوق الاشاره نخواهند بود. نحوه ارائه خدمت : مشمولان واجدشرایط برای بهره مندی از خدمات مذکور می بایست به دفتر محل پرونده خود درخواست ارائه نمایند.

کلیه جانبازان تعیین درصد شده به همراه افراد تحت تکفل آنان ، آزادگان به همراه افراد تحت تکفل آنان و همچنین خانواده شهدا ( پدر ، مادر ، همسر و فرزند شهید ) که از هیچ سازمان و ارگانی دفترچه بیمه ندارند می توانند با مراجعه به بنیاد شهید محل پرونده در خواست دفترچه بیمه نمایند. تمامی جانبازان شاغل ، غیر شاغل و بازنشسته و همچنین خانواده شهدا ( پدر ، مادر، همسر و فرزند شهید ) به استثناء ایثارگرانی که شاغل ؛ بازنشسته و یا حقوق بگیر ارتش و سپاه می باشند ، می توانند جهت دریافت بیمه تکمیلی به بنیاد شهید محل پرونده خود مراجعه نمایند . جانبازان ۷۰% و همچنین والدین شهدا مستثنی می باشند.

۱۱ نظر

 1. باعرض سلام.بنده بعد از ١٢ یال زندگی با جانباز اعصاب و روان به مدت ٨ سال است که متارکه نموده و در ضمن سرپرستی دختر مشترکمان را هم به عهده دارم بدون دریافتی از طرف ایشان یا بنیاد.اکنون فرزندم که بزرگتر شده جهت ادامه تحصیل ایشان و مخارج زندگی گه مردها را از پا می اندازد چه برسد به من که زنی زجر کشیده هستم نیاز مالی دارم .من از قوانین بنیاد خبر ندارم خواهشمند است من را به جهت ارائه قوانین در رابطه با حق و حقوقمان و گرفتن وام و….راهنمایی بفرمایید.ممنون و سپاسگذارم

 2. سلام من فرزند جانبازم قبلا از سهمیه شاهد تو کنکور روزانه قبول شدم پدرم رزمنده هم هست میتونم از سهمیه رزمندگیش استفاده کنم؟؟
  و هم اینکه برای من تو کارنامه سبز کنار رشته قبولیم عدد ۳زده شده میشه کامل توضیح بدید دقیقا یعنی چی؟؟

 3. سلام و خسته نباشید
  با توجه به اعلام پرداخت وام دوبرابر به خانواده جانبازان . من با عدم اطلاع از این موضوع اقدام نموده ام برای دریافت وام و فقط مبلغ معمول را دریافت کرده ام . با وجود قانون دو برابر بودن پرداخت . من میتوانم مجدد اقدام کنم برای دریافت مابقی تسهیلات ازدواج ؟ از چه طریقی میشه اقدام کرد ؟

 4. سلام من همسرشهیدهستم میخوام از زمینای زایگانی ک بنیادشهید بایثارگران میده استفاده کنم وازدواج دومکردم و رفتم استعلام گرفتم وداخل استعلام نوشتن چونکه همسردومت از زمینای مسکن مهر داره بهد زمین تعلق نمیگیره.درصورتی ک من خودم سرپرست خونه ام هستم.چیکارکنم ک بهم زمین بدن.راهش چیه.پس تکلیف خانوم هایبی سرپرست چیه؟

 5. غفاری دولت اباد

  سلام بنده مسئول ایثارگران موسسه هستم.با ابلاغ برنامه ششم خانواده های ایثارگران خوشحال شدند که حداقل فرزندانشان در محل کار پدر مشغول کار شوند یا نیروهای شرکتی شاغل تبدیل وضعیت شوند.اما در عمل معلوم شد که قانون گذار همه را منئط به مجوز استخدامی کرده است واکثرا سازمانها میگن که طبق مصوبه دولت هیچ گونه مجوز استخدام نداریم.پس
  درعمل همه سرکارند البته از نوع سرگردانی.خواهشمند است با توجه به قوانین متعد من جمله ماده ۵۱ قانون جامع قانون الخاقی ماده ۴۸ و ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه روشنگری بفرمایید.
  سوال دوم ایا ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر برخورداری از مزایای ایثار گری برای ان دسته از سربازانیکه خدمت سربازی را در مناطق شمالغرب کشور تا تاریخ ۷۷/۱/۱ گذرانده اند نیز شامل میشودو میتوانند از مزایای ماد۸۸ قانون برنامه ششم توسعه۰برخوداری از یک مقطع تحصیلی بالاتر) بهره مند شوند.ممنون از اطلاع رسانی شما.

 6. من بعد از بازنشستگی جانبازیم احراز شده آیا از مزایای آن میتوانم استفاده کنم .

 7. با عرض سلام و خسته نباشی.
  من پسر عموم شهید شدن آیا من میتونم از سهمیه ایشون برای تحصیلم استفاده کنم؟

 8. پیمان سلاحی بانه

  با عرض سلام وخسته نباشید
  احتراما پدر اینجانب جانباز متوفی۴۵درصد میباشد وسابقه ۶۰ ماه خدمت در جبهه را دارد ایا کارت ایثار گری برای فرزندانش صادر میگردد

 9. سلام
  ببخشید دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ک درحین تحصیل عازم جبهه شدن و به شهادت رسیدن ودرطول این ۳۰سال والدینش مستمربگیر بودن و حکمی برای این دانشجو صادرنکردن ک حقوق بگیر باشن… آیا مدرک فوق دیپلم یا اینکه حکم حقوقی برای این دانشجوی شهید صادر نکردن امکانش هس ک پیگیر شویم و بتوانیم حکم حقوقیش رو بگیریم؟

 10. با سلام فرزند شهید هستم با مدرک لیسانس ۱۵ سال سابقه کار دارم دوست دارم به یک اداره دیگه منتقل بشم اگه امکانش هست راهنماییم کنید ممنون

 11. با سلام میخواستم در مورد اعطای تسهیلات مسکن که بنیاد جانبازان میدهد شامل ایثارگر با ۱۳ماه سابقه حضور در جبهه هم میشود لطفا راهنمایی فرمایید با تشکر

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>